עמוד הבית  >  Cal לשירותך  >  קונים ומזוכים

 תקנון "קונים ומזוכים"

 

  

 1. תכליתו של תקנון זו הינה להסדיר את אופן חישוב זכאותו של מחזיק כרטיס אשראי להנחה בעמלת "דמי הכרטיס" ו\או בגין עסקאות אותן יבצע מחזיק הכרטיס במסגרת מבצעים אותם תפרסם Cal מעת לעת בהתאם לעקרונות המפורטים בכל מבצע ומבצע ובלבד שיהיו כפועל יוצא מהיקף השימוש בכרטיס האשראי באותו חודש כהגדרת מושג זה בפרק הרלבנטי.

 2. שיוך מחזיק הכרטיס למבצע מסויים יתבצע ככל שהמחזיק זכאי לכך במסגרת ההסדר אליו משויך הכרטיס.

 3. שיעור ההנחה, והיקף הרכישות ו/או החיובים הנדרשים לביצוע בכרטיס על מנת לזכות בהנחה (להלן: "היקף הרכישות" ו/או "היקף החיובים"), ככל שזכות זו קיימת, יקבעו על ידי ע"י Cal ו/או ע"י הבנק באמצעותו הונפק הכרטיס ו/או על פי מותג כרטיס האשראי ו/או סוג הכרטיס ו/או סוג ההסדר אליו משויך הכרטיס.

 4. הגדרות:
 5. כרטיס אשראי – כרטיס חיוב אשר מונפק ו/או מתופעל על ידי חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ ו/או דיינרס קלוב ישראל בע"מ ו/או אחת מחברות הבת של חברות אלה (להלן: Cal).
  רכישות – כל עסקה לרכישת מוצר ו/או נכס ו/או שירות שתתבצע באמצעות כרטיס האשראי בבית עסק. מובהר כי חיובים בגין עמלות, ריבית, משיכות מזומן בארץ ו/או בחו"ל, חלפנות ותכניות אשראי בהן לא מוענק אשראי אגב ביצוע עסקה בבית עסק (לדוגמא הלוואת אקספרס, פריסת חיוב חודשי, חיוב חודשי קבוע), אינם נכללים בגדר המונח רכישות.
  חיובים –
  כל הסכומים העומדים לפרעון בחשבון הלקוח במועד החיוב בתום כל חודש, במועד החיוב החודשי, לרבות כל הסכומים שחויבו ו/או זוכו באופן מיידי במהלך אותו חודש. 

  פרק א: הנחה בעמלת דמי כרטיס

 6.  הגדרות לצורך פרק זה בלבד:
  חודש – פרק הזמן שבין מועד חיוב אחד למועד החיוב הבא אחריו, אולם ככל הנוגע בכרטיס אקטיב ו/או CalChoice פרק הזמן המוגדר בהסכם ההנפקה כ-"תקופת פעילות".

 7. בתום כל חודש, במועד החיוב החודשי, תסכום Cal את היקף החיובים שבוצעו באמצעות הכרטיס, ואשר קליטתם במחשבי Cal הושלמה במהלך החודש החולף, וזאת בהתאם לכללים הבאים:
  1.  בעסקות מסוג "קרדיט", " 30+", " עדיף", "תשלום עדיף", "תשלומים" (ללא ריבית) –  יחשב כל תשלום בהתייחס לסכום הפרעון באותו חודש.
  2.  מבצעי דחייה של עסקות בבתי עסק יחושבו בחודש פרעון העסקה.  
  3.  בכרטיסים מסוג CalChoice וכרטיסים המשויכים לתכנית "חיוב חודשי קבוע" – יכלל מלוא סכום הרכישה בחודש דיווח העסקה בדף הפירוט החודשי, למרות שמועד פירעון העסקות בכרטיסים אלו עשוי להימשך מספר חודשים.  

 8. באם סכום תוצאת החישוב הנזכר בסעיף 6 לעיל יעלה על היקף החיובים שנקבע ללקוח, יהיה הלקוח זכאי ליהנות מהנחה בהתאם לשיעור או לסכום שנקבע עבורו.

 9. ההנחה הנזכרת תינתן במועד החיוב העוקב.

 10. בחודש הראשון לאחר הנפקת הכרטיס תתבצע המדידה החל ממועד קליטת החיוב הראשון במחשבי Cal ועד למועד החיוב הראשון בכרטיס. במידה ולא יחויב חיוב כלשהו בכרטיס עד למועד החיוב, לא יחויב הלקוח בדמי כרטיס בגין אותו חודש.

 11. Cal ו/או הבנק המנפיק רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, בכפוף להודעה מוקדמת שתינתן 14 יום מראש.
 12. פרק ב': הנחה בעסקות / זכאות להחזר כספי

 13. הגדרות לצורך פרק זה בלבד:
  חודש
  קלנדארי – מהיום האחרון של החודש היום שלפני היום האחרון של החודש הרלבנטי לפי הלוח הגרגוריאני. חודש ינואר ימנה החל מיום 31.12 ועד ליום 30.1.

 14. במהלך החודש תסכום Cal את היקף הרכישות אותן ביצע הלקוח, לרבות עסקאות בתשלומים בהם Cal אינה מחייבת בריבית, ואשר נקלטו לחיוב במערכות Cal, לאחר שסכום הרכישות הכולל יגיע לסכום הנדרש במסגרת המבצע, כפי שיתפרסם, יהיה הלקוח זכאי  להנחה / להחזר כספי, בהתאם למפורט בתנאי המבצע. 

 15. למען הסר ספק, בדיקת הזכאות להנחה / להחזר כספי מבוצעת בסוף כל חודש ולכן עסקות שיתקבלו ב- Cal עד 72 שעות לפני סוף החודש הקלנדארי, ייכנסו לחישוב של החודש הבא.

 16. בכפוף לאמור בסעיף 12, תסכום Cal את הרכישות הנוספות שיבוצעו על ידי הלקוח ולאחר שסכום הרכישות הנוספות יגיע לסכום הנדרש במסגרת המבצע, יהיה הלקוח זכאי להחזר כספי או להנחה בגין הרכישות הנוספות.

 17.  במידה ובחודש מדידה מסוים יועבר בכרטיס זיכוי בגין עסקה כלשהיא, וסכום הזיכוי יביא לכך שסך כל הסכום אינו מגיע לסכום המינימילי בו נדרש הלקוח לעמוד בכדי ליהנות מההטבה, הרי שהלקוח לא יהיה זכאי להטבה / הנחה.

 18. מועד החיוב בו תינתן ההנחה הינו בהתאם לתנאי כל מבצע ומבצע כפי שיתפרסם על ידי Cal   מעת לעת. ההחזר יישלח בהתאם לתנאי כל תכנית.

 19.  Cal ו/או הבנק המנפיק רשאים לשנות ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהוראות תקנון זה בכל עת, בכפוף להודעה מוקדמת שתינתן 14 יום מראש. 


 

כל הזכויות באתר זה שמורות לחברת Cal - כרטיסי אשראי לישראל, המספקת שירותי הנפקה, מוצרי אשראי, תשלום בכרטיסי אשראי, אשראי חוץ בנקאי,
פריסה לתשלומים, הלוואות אקספרס, מועדוני לקוחות, מבצעים והטבות, קניות בתשלומים, ביטוח נסיעות לחו"ל, ליסינג וסליקת כרטיסי אשראי של המותגים: ויזה, מסטרקארד ו Diners